Advanced Performance Training

a.pt home
a.pt news
a.pt projects
a.pt participants

CALENDAR

INFO a.pt
program      
encounters      
participants      
call for projects      

WORKSHOPS
workshops 2013      
workshops 2012      
workshops 2011      
workshops 2010      
workshops 2009      
PUBLIC WORKSHOPS      
workshops 2008      

PARTICIPANT TOOLBOX
participants address list      
interesting links      
agenda      
library      

a.pt tools

login / subscribe

a.pt contact info

info a apass.be
http://www.apass.be

page tools

share / save this page
get permalink

jump ahead

extended search

a.pt partners

a.passa.s
updated by elke van campenhout -- Sat 31 Jul 2010 - 13:48

workshops 2008

 

1-New Media Tools in public space, de Singel, 21-15 januari 2008

organisatie: APT en Constant vzw

begeleiding: Constant vzw

new media workshop

  

2-Modulating Sensory Input: Objects Spaces and Strategies, 28-31 januari 2008

organisatie: APT en constant

begeleiding: Rog�©rio Lira

  

3 - Performing Proximities Festival BSB: workshop 'Sweetness and Fear among Friends and Strangers: Swapmeat and Male Breastfeeding', 29-31 januari 2008

organisatie: APT, Constant en Beursschouwburg (Brussel)

begeleiding: Heather Kravas (US) en Antonija Livingstone (SE/CA)

  

4-DRAMA QUEENS, van 18 februari tot 20 maart, de Singel en Troubleyn

organisatie: APT, in samenwerking met UA (Universiteit Antwerpen) en Troubleyn

begeleiding: Peter Stamer (curator) en Philippe Ri�©ra (artistiek lid Superamas-collectief (F/A)

  

5 - Some Political Dance, 8-10 mei 2008, deSingel en Les Bains

organisatie: APT en Les Bains:connective (werkplaats, Brussel)

begeleiding: Davis Freeman

  

6-RES&REF (residence and reflection), Kunstenfestivaldesarts, 21-31 mei 2008, LesBains & locaties kfda

organisatie: APT en Kunstenfestivaldesarts

begeleiding: Elke Van Campenhout en Lilia Mestre

 

7-In Transit, 11-16 juni, Haus der Kulturen der Welt, Berlijn

organisatie: APT en In Transit

begeleidng: Andr�© Lepecki (VS,curator van het festival, en dans theoreticus)

 
8-vitrine, or Interface Fictions, 23 juni tot 4 juli, ConflictRoom Borgerhout

organisatie: APT, ConflictRoom

begeleiding: Lilia Mestre

 

9-(Re-)Channelling the Singular - The Solo in Contemporary Dance and Performance - de Singel

organisatie: APT

op initiatief van Kim Lien Desault (start blok 1)

begeleiding: Sandra Noeth, universiteit van Hamburg, afdeling Research Performance Studies

  

10-Peace project, 1-8 oktober 2008, Berlin

organisatie: APT

op initiatief van: Gable Roelofsen (start blok 1)

  

11-Alessandra Bergamaschi, 9-10 oktober 2009, de Singel

organisatie: APT

op initiatief van: Sara Manente

  

12-Transdisciplinary Improvisation, 3-7 november 2008, LOPIT��L

organisatie: APT

op aanvraag van: Kim Lien Desault

begeleiding: Tristan Honsinger

  

13-Werksessies in PAF (Performing Arts Forum, Reims), laatste week van blok 2 en 3

organisatie: APT

groepsinitiatief

  

14-Research lab: principles and methodologies of auto-education, 28 en 29 maart 2008, TQW (Tanz Quartier Wien)

organisatoren: APT, PAF (Performing Arts Forum Reims, TkH (Walking Theory, Belgrade)

 

15-OBJECT SCORE NOTATION, 11-17 februari 2008, LesBains:connective

organisatie: APT en Constant, met praktische ondersteuning van Les Bains (kunstenwerkplaats, Brussel)

begeleiding: Simon Yuill (software-ontwikkelaar) and Kirsty Stansfield (beeldend kunstenaar)-New Media Tools in public space, de Singel, 21-15 januari 2008
organisatie: a.pt en Constant vzw
begeleiding: Constant vzw

opzet:
De leden van Constant vzw confronteerden de participanten met low tech instrumenten voor registratie (geluidsopname, foto's, videostreams, ...). Deze tools werden bevetigd in en op draagbare objecten (schaats, rugzak, lange stok die trillingen meet, rolwagentje dat foto's maakt, enz...), en met dit materiaal werd in eerste instantie een onderzoek uitgezet in de gebouwen van de Singel, en in tweede instantie in het shopping center van de Meir. Het resulterende materiaal (geluid en beeld) werd vervolgens verwerkt en een soort impressie-projecten, wel of niet aangevuld met tekst.

evaluatie: als introductie op de transdisciplinaire werkwijze van constant was deze eerste workshop zeer goed geplaatst. Door het collaboratieve aspect van de materiaalverzameling, kwamen meteen al heel wat theoretische vragen de kop opsteken, die de kern zouden worden van de bijdrage van Constant aan het blok: hoe ga je om met auteursrechten in een hedendaagse kunstpraktijk? hoe openbaar is de openbare ruimte? hoe kan technologie vandaag worden gekaapt, en gebruikt in een subversieve context? wat is archivering en registratie? enz...
De workshop resulteerde in levendige discussies, en vormde een goede hummuslaag voor de rest van de Constant-werking.

-Modulating Sensory Input: Objects Spaces and Strategies, 28-31 januari 2008
organisatie: a.pt en constant
begeleiding: Rog�©rio Liro

opzet:
In de hedendaagse samenleving worden we in stijgende mate geconfronteerd met technologische tools voor communicatie: gsm, e-mail, sms, internet data die persoonsgericht worden gegenereerd. Deze instrumenten blijven voortdurend aan invloed winnen, en bepalen reeds in grote mate ons persoonlijk leven. De aangroei van deze media lijkt oneindig. Maar onze reserve aan energie en aandacht, is dan weer eindig, hoewel we geneigd zijn om deze technologische mogelijkheden tot interactie tot op zijn eigen grenzen uit te testen.
Maar hoe be�¯nvloeden deze instrumenten onze perceptie van ruimte en van onze sociale noden? Hoe herdefini�«ren ze de grens tussen onszelf en de wereld die ons omringt? Wat is de natuur van deze grens en hoe vloeibaar is die?
Weten we wel altijd wanneer het verzadigingspunt is bereikt?

evaluatie
Deze workshop was er op gericht idee�ªn uit kunstcreatie, architectuur en technologie samen te brengen. In de praktijk werd er bijzondere aandacht besteed aan het werk van Lygia Clark als therapeutische kunstpraktijk, en de workshop resulteerde in de constructie van een nieuw gebruiksmodel voor de werkruimtes van a.pt.
Vooral op het vlak van kennisuitwisseling (Lygia Clark, fotografische studies, architecturala modellen voor ontmoeting, ...) was dit een interessante workshop. Er bleef weinig tijd over voor de uitwerking van het model, waardoor dit tweede deel een beetje in zijn potentie bleef steken.
new media workshop
samenwerkingsverbanden

OBJECT SCORE NOTATION, 11-17 februari 2008
organisatie: a.pt en Constant, ism Les Bains (kunstenwerkplaats)
begeleiding: Simon Yuill (software-ontwikkelaar) and Kirstie Stansfield (beeldend kunstenaar)

opzet:
In deze workshop werd gezocht naar de potentie van software als instrument om aan performance notatie te doen. Het uitgangspunt was de ontwikkeling van een notatiesysteem om alledaagse voorwerpen, bewegingen, en gebaren vast te leggen. Hiervoor werd de fysieke ruimte (de speelvloer) gebruikt als notatiecanvas. Ook in deze workshop stond collectief auteurschap centraal.
Concreet concentreerde de workshop zich op het gebruik van een software die beweging kon registreren door middel van een video camera, en de input van de performers ook meteen kon feedbacken naar de spelers op sc�¨ne.

evaluatie:
In eerste instantie waren de sessies zeer interessant: aan de hand van verschillende notatiesystemen werd ge�«xperimenteerd met het noteren van beweginssequenties in filmsc�¨nes, en werd ook nieuw materiaal aangemaakt, dat dan vervolgens door de andere performers werd ge�¯nterpreteerd. Moeilijkheden traden op in het transdisciplinaire begrip van 'performance' en 'performativiteit': de disucussies speelden zich af rond de vraag welk soort notatie-input op een interessante manier kan worden ingezet in de performance context. In beeldende kunst bleek dit een ander verhaal dan in performance, waardoor de uiteindelijke mogelijheden die de software bood, maar beperkt bruikbaar bleken in de context van een performance situatie.


Perform Performing festival, workshop 'Sweetness and Fear among Friends and Strangers: Swapmeat and Male Breastfeeding', 29-31 januari 2008
organisatie: a.pt, Constant en Beursschouwburg (Brussel)
begeleiding: Heather Kravas (US) en Antonija Livingstone (SE/CA)

opzet:
Choreografen Antonija Livingstone en Heather Kravas werken reeds lange tijd samen, en zouden in 3 dagen proberen om hun choreografische praktijk te delen, gevolgd door een publiek toonmoment. In het bijzonder werkten zij met de participanten op 2 bewegingssystemen die tegelijkertijd een beeld construeren en vernietigen. De workshop draaide rond de ontwikkeling van intimiteit in een performance-situatie.
De workshop vond plaats tijdens het 'Performing Proximities'-festival, gecureerd door Bettina Knaup, in de Beursschouwburg. Dit festival concentreerde zich ron de noties van gastvrijheid, intimiteit en confrontatie, zowel op het vlak van programmatieformats als in relatie tot artistiek werk.

evaluatie:
Deze openbare workshop (naast a.pt waren er nog een zestal andere deelnemers), bleek zeer intens op performance vlak. De deelnemers vonden de workshop erg confrontatief, en betreurden dat de begeleiders hen niet alle informatie gaven die ze nodig hadden om zelf tot een performance te komen bij de showing. Voor de a.pt-studenten was deze workshop wellicht iets te technisch en concreet: de danspraktijk van deze makers sloot niet echt aan bij het werk van de participanten, waardoor er voor hen slechts een beperkte return kon worden gerealiseerd naar hun eigen vragen en werk toe.DRAMA QUEENS, van 18 februari tot 20 maart, de Singel en Troubleyn
organisatie: a.pt, in samenwerking met UA (Universiteit Antwerpen) en Troubleyn
begeleiding: Peter Stamer en Philippe Ri�©ra (artistiek lid Superamas-collectief (F/A)

Opzet:
Dit langlopende project ontwikkelde zich in verschillende fases, waaronder de ontwikkeling van een voorstelling met de master-studenten Theaterwetenschap van de Universiteit Antwerpen.
in eerste instantie werkte Peter Stamer met de participanten van a.pt rond de basisprincipes van de therapeutische praktijk 'familie-opstellingen', waarbij deelnemers optreden als de representanten van personen die een rol spelen in de therapeutische vraag van de cli�«nt. Het theatrale aspect van de familie-opstellingen (vrijwilligers nemen de 'rol' op van de vader, moeder, dochter of geliefde van de cli�«nt, en worden in de ruimte geplaatst om op die manier de verhouding tussen deze cruciale spelers te bevorderen), vormde het uitgangspunt voor de interesse in het uittesten van deze methodiek als instrument in het theatrale creatieproces.
De a.pt-participanten werkten rond deze principes in de creatie van improvisatiemomenten van gezongen, woordeloze, dramatische of choreografische constellaties.
in tweede instantie werkte Peter Stamer samen met een 20tal studenten van de master-opleiidng Theaterwetenschap van de UA. Hier werd vanuit dezelfde principes toegewerkt naar een voorstelling, waarbij de a.pt-participanten fungeerden als coaches voor de studenten (door het organiseren van bewegingsklassen, begeleding van kleine groepjes, enz...)

E�©n van de werkweken was voorbehouden voor de inbreng van theatermaker/choreograaf Philippe Ri�©ra, die vanuit zijn ervaring met het collectief Superamas met de studenten werkte rond noties van 'fake/real', film montage-principes in theater, en ruimtelijkheid.

De workshop reulteerde uiteindelijk in twee openbare voorstellingen in Troubleyn.

evaluatie:
De workshop was zeer intens en langlopend. De samenwerking met de studenten van de universiteit zorgde ervoor dat er weining tijd overbleef voor curator Peter Stamer om de a.pt-participanten persoonlijk te begeleiden. Hoewel de workshop inhoudelijk sterk stond, en ook de interesse van de participanten had, bleek een combinatie van beide groepen zowel voor a.pt, als hoofdorganisator, als voor Peter Stamer, als curator, iets te zwaar. Hierdoor kwam de focus van a.pt voor minstens twee weken te liggen op de begeleiding van de universiteitsstudenten, en werd het moeilijk om de eigen methodiek en werkwijze te blijven handhaven. Uit deze workshop bleek vooral:
-dat de rol van de curator diende herzien te worden: niet zozeer een maker met een eigen project, maar eerder een mentor die zijn aandacht richt op de ontwikkeling van het potentieel van de participanten:
-dat a.pt zich in zijn samenwerkingen moet blijven concentreren op zijn core business: het ontwikkelen van artistieke researchprojecten, vasthoudend aan de principes van zelf-organisatie en uitwisseling. De omvang van de groep bleek een dergelijke werkwijze te bemoeilijken, en ook de doorstroming tussen beide groepen (a.pt en UA) gebeurde niet altijd even vanzelfsprekend.some political dance, 8-10 mei 2008, de SIngel en Les Bains
organisatie: a.pt en Les Bains
begeleding: Davis Freeman

opzet:
In het kader van het project 'Some Political Art', gecureerd door choreografe Lilia Mestre in Les Bains (Brussel), werd een solodansproject ontwikkeld 'some political dance', onder begeleidng van theatermaker Davis Freeman (US).
De a.pt-participanten kregen de opdracht om een videosolo te ontwikkelen van 5 minuten die hun houding tegenover politiek en/of politieke kunst zou weergeven. Zij werden ook gevraagd om deze houding te formuleren in een korte tekst. De resulterende filmpjes, werden gebruikt in de videoinstallatie 'Some Political Dance', die intussen al op verschillende plekken te zien is geweest.

evaluatie:
Davis Freeman wist deze opdracht duidelijk te kaderen, en liet ook genoeg ruimte vrij voor persoonlijk initiatief en input van de participanten. In zeer korte tijd werd interessant werk ontwikkeld, dat tevens fungeerde als motor voor de discussies rond politieke kunst en de verantwoordelijkheid van de kunstenaar die later in het blok zouden worden gevoerd.


RES&REF (residence and reflection), Kunstenfestivaldesarts, 21-31 mei 2008
organisatie: a.pt en Kunstenfestivaldesarts
begeleiding: Elke Van Campenhout en Lilia Mestre

opzet:
Tijdens het kunstenfestivaldesarts nodigt het festival elk jaar een groep van een vijftiental internationale kunstenaars uit om de voorstellingen te bekijken en in iintensive discussiesessies meningen in kaart te brengen en uit te wisselen. Dit jaar nam Elke Van Campenhout het initiatief om de res&ref-werking uit te breiden met twee andere groepen: de a.pt-partcipanten en de groep 'some political art' rond Lilia Mestre.
Alle drie groepen (in het totaal zo'n dertig kunstenaars van verschillende disciplines) resideerden tien dagen lang in Les Bains. Naast de discussies werden ook openbare 'reading sessions' georganiseerd door de a.pt-participanten rond 'The Art of Over-identification', wisselden de leden van de verschillende groepen 'body sessions' uit, en organiseerde de 'Some politicial art'-groep twee lezingen.
Het hele project resulteerde in een gezamelijke Plankton Bar: een openbaar toonmoment van de resultaten, dat werd bezocht door zo'n 200 bezoekers.

evaluatie:
Dit project bleek zeer intensief voor alle betrokkenen, maar de chemie tussen de verschillende groepen wierp zijn vruchten af. Gedurende 10 dagen was Les Bains een ideale informele pllek voor artistieke en theoretische uitwisseling. Alle groepen kwamen tot verrassende resultaten, en voor de a.pt-studenten was deze ervaring bijzonder verrijkend. Het res&ref-project is een goed voorbeeld van het opzet van a.pt om zich in te nestelen in de sector als 'dienstverlener' (organisator van research projecten voor de ontwiikkeling en uitwisseling van kennis) en tegelijkertijd ook een meerwaarde te cre�«ren voor de eigen werking. In de evalutie achteraf bleken alle partners erg tevreden over het project, en dezelfde equipe zal dan ook in 2009 het res&ref-project uitbouwen.

In Transit, 11-16 juni, Haus der Kulturen der Welt, Berlijn
organisatie: a.pt en In Transit
begeleidng: Andr�© Lepecki (VS,curator van het festival, en dans theoreticus)

opzet:
Het In Transit-festival is een festival dat vooral performance en beeldende kunst-werk presenteert dat een link heeft met post-koloniale theorievorming. Het programma is uitzonderlijk te noemen, in die mate dat het artiesten zichtbaar maakt, die niet vaak in Europa te zien zijn, en dit ook doet in een uitdagend intellectueel denkkader. Andr�© Lepecki stemde erin toe om de a.pt-participanten in een viertal sessies doorheen het festival de begeleiden. Hiervoor stuurde hij op voorhand een leeslijst door van een tiental teksten rond post-koloniale theorie, en hedendaagse performance, die ale leidraad fungeerden tijdens de discussies. Het opzet was vrij eenvoudig, maar de creatieve energie die het festival kenmerkt, maakte het mogelijk om optimaal tot uitwisseling te komen met de andere aanwezige kusntenaars en het publiek.

evaluatie:
In Transit was een geslaagd project, omdat hier theorie en praktijk mekaar ontmoetten in een stimulerend kader van het festival. Andr�© Lepecki bleek zeer inspirerend voor de studenten, die tot dan toe nog maar weinig kennis hadden gemaakt met post-koloniale theorie, en voor velen was dit een opening naar een andere manier van denken over het lichaam, en over de politieke dimensie van het lichaam in de performance context. Ook dit project wordt in 2009 herhaald.

vitrine, or Interface Fictions, 23 juni tot 4 juli, ConflictRoom Borgerhout
organisatie: a.pt
begeleiding: Lilia Mestre

opzet:
Het vitrine-project 'Interface Fictions' werd ontwikkeld in de tijdelijke galerie-ruimte Conflict Room in Borgerhout, op de drukke Turnhoutsebaan. Het project onderzocht de relatie tussen de private en publieke ruimte, door gebruik te maken van de transparante, maar tegelijkertijd hardnekkige scheidingswand van de vtirine.

De kunstenaars van a.pt resideerden een week lang in de vitrine-ruimte en experimenteerden met vormen van (on)zichtbaarheid, intimiteit en (mis)communicatie tussen hen en de buitenwereld. De dagelijks weerkerende voorbijgangers werden geconfronteerd met hun praktijken, die tegelijkertijd functioneerden als een versoring en een uitnodiging, en die bij momenten ook buiten de grenzen traden en de straat op spoelden.
Dit experimentele project wilde het 'relationele' in kaart brengen tussen de kunstpraktijk, het dagelijkse leven en de gemeenschap. De groep ontwikkelde regels en strategie�«n voor 'kunst als werk', 'het cadeau', 'doen en maken ', en 'toebehoren'.

evaluatie:
De opgave om samen vorm te geven aan �©�©n project in een beperkte ruimte, bleek niet zo mekkalijk voor sommige van de participanten. 'Interface Fictions' bleek een bijzonder intens project, waarin heel wat discussie ontstond over de grenzen van samenwerking, het verschil in politieke en sociale esthetiek en ethiek, en de zin en onzin van kunst in de openbare ruimte: tot wie richten we ons? wat is ons beoogde resultaat? moet kunst duidelijk communiceren, of kan er gespeeld worden met openheid van interpretatie? wat isonze maatschappelijke verantwoordelijkheid en beperking? Hoewel het een zeer conflictueus proces was, heeft het vitrine-project toch heel wat stof tot nadenken geproduceerd, en ook een paar zeer mooie artistieke praktijken, die met succes gedeeld zijn met het publiek buiten.
Het vitrine-project past dan ook perfect in het idee van doorstromings-projecten: initiatieven die de a.pt-praktijk van research plaatsen binnen een zichtbare context, waar deze prakijk voor even uit zijn beschermde cocon stapt, en zich positioneert binnen een grotere wereld.
De samenwerking met Lilia Mestre bleek ook zeer positief, en resulteert in een nieuwe curator-periode met haar in 2009.
Self-organized workshops

(Re-)Channelling the Singular - The Solo in Contemporary Dance and Performance - de Singel
organisatie: a.pt
op initatief van Kim-Lien Desault
begeleiding: Sandra Noeth, universiteit van Hamburg, afdeling Research Performance Studies

opzet:
Theoretische tweedaagse naar aanleiding van het doctoraatsonderzoek van Sandra Noeth over de filosofische en historische betekenis van de solo in dans.

evaluatie:
Sandra Noeth gaf een waardevolle input aan het denken over solo. Haar lezing en de discussies die erop volgeden waren diepgaand, en openden ook de weg naar een transdisciplinair denken van de solo, van een multi-user solo lichaam, en rond de relatie tussen solo-performer en toeschouwer.

Peace project, 1-8 october 2008, Berlin
organisatie: a.pt
op initiatief van: Gable Roelofsen

opzet:
Het contact met de organisatoren van het Peace Project onstond tijdens de workshop Tools for Collaboration (zie apt on tour). De a.pt-participanten namen deel aan de Peace Conference 'Utopia or Distopia', die werd georganiseerd door de Technische universiteteit, afdeling Filsofie in Berlijn. En tegelijkertijd ontwikkelden ze hun eigen projecten, die een persoonlijk perspectief openden op de vragen rond 'vrede' en wat vrede in een hedendaagse samenleving nog kan betekenen. De artistieke projecten werden gearchiveerd en tentoongesteld in de galerie arttransponder. Een volledig programma van de voorgestelde sprekers en kunstenaars is terug te vinden op www.peace-realspace.net.

evaluatie:
De organisatie van de artistieke projecten bleek erg moeilijk omdat het contact met de kunstgalerie die hiervoor de verantwoordelijkheid zou nemen erge stroef verliep. Het niveau van de lezingen op de conferentie was ook erg wisselend.
Eigenlijk heeft het Peace-project vooral zijn vruchten afgeworpen in de voorbereiding, en de uitwerking van de persoonlijke projecten. Enkele van hen (zoals Mount Berlin, de 'peace' wandeling door Berlijn, georganiseerd door Sara Manente, en de Sleep-Inn, een sleep-in initiatief voor het uitwisselen van verhaal georganiseerd door a.pt in de galerie), slaagden erin om de samenwerking tussen de participanten te bevorderen en optimaal te laten functioneren.


Alessandra Bergmaschi, 9-10 oktober 2009, de Singel
organisatie: a.pt
op initiatief van: Sara Manente

opzet:
Alessandra Bergmaschi is een Braziliaanse fotografe, die samen met participante Sara Manente het project 'Democratic Forest' heeft ontwikkeld. Zij vervoegde de groep ook voor het Peace Project in Berlijn, en organiseerde dan een tweedaagse workshop rond fotografie en ethiek: in haar werk ontwikkelde ze een installatie in de favela's van Rio de Janeiro, en tijdens dit werk staken heel wat ethische en esthetische vragen de kop op: wie hanteert de camera? wie breng je in beeld? op welke manier? wat wil je communiceren?
De sessies over de ontwikkeling van haar werk werden afgewisseld met documentaire films en teksten.

beoordeling:
Erg interessante workshop, met veel input van de participanten, rond een erg relevant thema: de verantwoordelijkheid van de kunstenaar, maar ook de verantwoordelijkheid van de media en hoe je die media inzet in je productieproces.

Transdisciplinary Improvisation, 3-7 november 2008, LOPIT��L
organisatie: a.pt
op aanvraag van: Kim-Lien Desault
begeleiding: Tristan Honsinger

opzet:
Voor deze openbare workshop werd een call for participants uitgestuurd uit zeer diverse disciplines. De uiteindelijke groep bevatte, dansers, acteurs, muzikanten en een beeldend kunstenaar. De groep werkte samen rond free jazz impro-technieken, om vanuit hun eigen discipline tot een gemeenschappelijk begrip te komen van impro-opbouw, groepsevenwicht, werken met live performers in een transdisciplinaire impro-situatie enz...

evaluatie:
Het niveau van de deelnemers aan deze workshop was vrij gemengd, waardoor niet altijd het niveau kon bereikt worden dat de groep voor ogen had. Voor a.pt is dit een goede graadmeter, om de lat bij de inschrijvingen van externen wat hoger te leggen. Bij volgende openbare workshops wordt dan ook steeds naar een motivatie en cv gevraagd alvorens een deelnemer tot de sessies wordt toegelaten.

Werksessies in PAF (Performing Arts Forum, Reims), laatste week van blok 2 en 3
organisatie: a.pt
groepsinitiatief

opzet:
De 3 maand werkblokken worden zo vaak mogelijk collectief afgesloten op locatie. Na blok 2 en 3 was dat in PAF: een open werkruimte met een tiental studio's, een mediaruimte, en bibliotheek, waar de participanten in alle rust een bilan kunnen opmaken van hun blok, en de work-in-progress resultaten met mekaar kunnen delen.

evaluatie:
PAF blijkt een zeer goede plek om de cohesie van de groep te bevorderen, en om dichter bij mekaars werkparcours te komen. De sfeer is er �©�©n van productiviteit en kritische beschouwing, en vaak komen de participanten er ook in contact met andere professionelen, en kunnen zij ook inpikken op het gecre�«erde aanbod van filmvertoningen en discussies dat doorlopend wordt georganiseerd. Uitbater Jan Ritsema is ook een vaste gesprekspartner en lid van de Artistieke Raad van a.pt.